پرس حرارتی دستی تخت

با قابلیت باز شدن خودکار
قیمت: تماس