دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ اکوسالونت (۲۳۶۵)

عرض 160 با هد DX7
قیمت: تماس

دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ اکوسالونت کد ۲۴۰۱

عرض 180 با هد اپسون
قیمت: تماس

دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ اکوسالونت دست دوم – اپسون (۲۴۲۴)

عرض 180 با هد اپسون
قیمت: تماس

دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ اکوسالونت دست دوم – اپسون (۲۴۲۵)

عرض 180 با هد اپسون
قیمت: تماس

دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ اکوسالونت دست دوم – اپسون (۲۴۹۷)

عرض 180 با هد اپسون dx5
قیمت: تماس

دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ اکوسالونت دست دوم – اپسون (۲۴۴۲)

بدنه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ اکوسالونت HQ320

با قابلیت نصب هد اپسون dx5 , dx7
قیمت: تماس

دستگاه چاپ اکوسالونت و یو-وی

دستگاه چاپ UV دستگاه چاپ برجسته

خرید دستگاه چاپ UV
قیمت: تماس