دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۰۱)

بدنه نیمه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۱۰۲۴ (۲۳۶۲)

بدنه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۳۲۰۱)

بدنه نیمه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۰۸)

بدنه نیمه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۰۴)

با بدنه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۵۸)

بدنه مستحکم برای کار طولانی
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۲۴)

در حد آکبند
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۷۴)

بدنه نيمه صنعتی و مستحکم
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ آی (۲۳۷۲)

کونیکا 512i بدنه صنعتی در حد آکبند
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ آی (۲۳۷۳)

بدنه صنعتی در حد آکبند با هد کونیکا 512i
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۴۵)

بدنه صنعتی با هد کونیکا 512
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۴۶)

بدنه صنعتی با هد کونیکا 512
قیمت: تماس