بروز شده در 1399/01/19 – 14:04 توسط مدیر سایت

لایو اینستاگرام

با موضوع: اقتصاد جهان در تقابل با ویروس کرونا (تهدیدها و فرصت ها)

مجتبی نیک نام: مدیریت جریان وجوه نقد در مقابله با بحران رکود

آریا گل نشین: تحولات جهانی اقتصاد در مبارزه با یک پادمی

سه شنبه 19 فروردین ساعت 18

از صفحه اینستاگرام مبین تک