✅ ⁣دستگاه لیزر_آسانسوری – آقای حججی اصفهان
✅ ⁣دستگاه چاپ_بنر کونیکا۵۱۲ – خانم نوروزی مازندران
✅ ⁣⁣دستگاه چاپ_بنر کونیکا۵۱۲ – آقای افشار گراش
✅ ⁣⁣دستگاه چاپ_بنر کونیکا۵۱۲ و لیزر۹۰×۱۳۰ – آقای اسفند مهر هرمزگان
✅ دستگاه اکوسالونت DX7 – آقای زمانی و احمدی، گرگان
✅ دستگاه چاپ_بنر کونیکا۵۱۲ – آقای کریمی، زنجان