ویرایش شده در

✨ برخی از مشتریان خوبِ ما

✅ دستگاه #اکوسالونت | آقای پارسایی #شیراز
✅ دستگاه #لیزر۱۳۹۰ | خانم میرقادری #شیراز
✅ دستگاه #لیزر۱۳۹۰ | آقای همتی #شیراز
✅ دستگاه #لیزر۱۳۹۰ | آقای قدردان #شیراز
✅ دستگاه #اکوسالونت | آقای فلاح کهن #کرج
✅ دستگاه #کونیکا۵۱۲ | آقای رستمی #بوشهر

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!