✨ برخی از مشتریان خوبِ ما

✅دستگاه چاپ بنر کونیکا ۵۱۲ صنعتی – آقای پیروزه از بهبهان
✅دستگاه چاپ_بنر کونیکا ۵۱۲ نیمه صنعتی – آقای شایان از شیراز
✅دستگاه چاپ بنر کونیکا ۵۱۲ نیمه صنعتی – آقای اخلاصی از شیراز
✅دستگاه چاپ بنر کونیکا ۵۱۲ – آقایان امیری ، فیض آبادی از کرمانشاه